Reisvoorwaarden

REISVOORWAARDEN 

De gepubliceerde reissom geldt per persoon tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals deze in het reisprogramma beschreven zijn. 
De reissom ( indien met vlucht geboekt ) is inclusief luchthavenbelastingen en security tax, doch exclusief eventuele tussentijdse toeslagen, olie- en of brandstoftoeslagen. 
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de tarieven, geldkoersen en belastingen, zoals deze bij Golfsunreizen b.v. bekend waren op de dag van het in druk geven van de reisprogramma's en prijsbijlagen, en het plaatsen op de website. 
De reisduur is aangegeven in hele dagen waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen zijn gerekend ongeacht uw vluchttijden. 

Aanmelding en betaling: ? Aanmelding vindt plaats door ondertekening van een aanmeldingsformulier of telefonische reservering. Houdt u er echter rekening mee dat een telefonische reservering ook een rechtsgeldige boeking is, en dezelfde rechten en plichten met zich meebrengt als een schriftelijke reservering. Indien de aanmelding ten behoeve van andere deelnemers geschiedt, dan is de hoofdaanmelder voor alle door hem aangemelde deelnemers aansprakelijk. Aanmelding van minderjarigen dient te geschieden met toestemming van ouder of voogd. 
Direct na de door u aangemelde reservering zullen wij alle betreffende onderdelen voor u reserveren. Vanaf dat moment kan er dan ook niet meer kosteloos worden geannuleerd en zijn bij een eventuele annulering de in deze voorwaarden vermeldde kosten van toepassing (zie gedeelte annuleringen) 
Na ontvangst van de bevestiging en factuur kan de gehele reissom worden voldaan of kan een aanbetaling gedaan worden  van € 200,00 per deelnemer vermeerderd met eventuele verzekeringspremies. Dit moet in ieder geval binnen 8 dagen na de factuurdatum. Het resterend bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis in ons bezit te zijn. ? Bij boekingen binnen 6 weken voor aanvang van de reis moet direct de gehele reissom voldaan worden. Indien u bij ons een reis boekt binnen 2 weken voor vertrek dan dient u het totaalbedrag telefonisch over te maken of bij ons kantoor  te Hengevelde à contant te voldoen. 
Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger ? Er is geen reis- en bagageverzekering en/of annuleringsverzekering inbegrepen in de door reisorganisator gepubliceerde reissommen.  Golfsunreizen b.v. kan u van advies dienen voor het afsluiten van deze verzekeringen. 

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventuele vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig geldig document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de organisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of als de reisorganisator tekort is geschoten in zijn informatieplicht van artikel 2 lid 1.              
      
Reisbescheiden en wijzigingen De benodigde reisbescheiden kunnen in de regel niet eerder dan tussen 10 en 5 dagen voor vertrek in het bezit van de deelnemer komen. 
Indien de reis binnen 2 weken voor vertrek wordt geboekt en de reisbescheiden daardoor per EMS verstuurd moeten worden of op de luchthaven van vertrek moeten worden klaargelegd dient de opdracht gever hiervoor € 22,50 per envelop extra te betalen. 
Op verzoek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen in de boekingen aangebracht worden. Eventuele kosten hiervoor zullen worden doorberekend aan de klant 
Indien een geheel nieuwe reis wordt geboekt en de oude komt te vervallen, worden de annuleringsbepalingen van toepassing.  
Doorgaan van de reis en Reiswijzigingen ? Golfsunreizen b.v. behoudt zich het recht voor een reis te annuleren wegens onvoldoende deelname. Wij verplichten ons dan tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde reissom, zonder recht op schadevergoeding. 

Indien door overmacht een reis niet door kan gaan, verplichten wij ons tot kennisgeving aan de deelnemer en tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde reissom, zonder recht op schadevergoeding. 
Indien wijzigingen noodzakelijk zijn zulks ter onzer beoordeling, in vertrekdata of accommodatie, verplichten wij ons tot tijdige kennisgeving aan de deelnemer. Bij wijziging van accommodatie verplichten wij ons tot het aanbieden van een gelijkwaardige of betere accommodatie zonder verhoging van de reissom. 
Vluchttijden van zowel lijndienst als van charter maatschappijen worden op de bevestiging van de reis vermeld aan de hand van de dan beschikbare gegevens verkregen door de betreffende maatschappij of agent. Deze tijden zijn altijd onder voorbehoud en kunnen dus afwijken van de tijden vermeld in de reisbescheiden. Normaliter worden de vliegtickets tussen 3-7 dagen voor vertrek door ons ontvangen. 
Bij wijzigingen en/of vertragingen in het vluchtschema  van de geboekte reis ten gevolge van technische problemen, stakingen en/of weersomstandigheden zijn de internationale vervoersvoorwaarden voor vliegreizen volgens de Conventie van Warschau van toepassing. 
Accommodatie ? De kamers of appartementen dienen, tenzij door hotel of appartementenhouder anders vermeld, ’s ochtends  tussen 10:00 en 12:00 uur te worden verlaten. Dit geldt ook als u met een nachtvlucht vliegt. Op het moment dat u de kamer dient te verlaten en dus uitcheckt vervalt ook het concept zoals bijvoorbeeld half pension of "All Inclusive". 
Golfsunreizen b.v kan aan de hotels uw preferentie voor een bepaalde kamer doorgeven. Uw voorkeur blijft echter een preferentie en kan nooit door ons gegarandeerd worden. Mocht u voor een bepaalde kamer middels een toeslag betaald hebben dan verplichten wij ons u deze te leveren. 
Het kan voorkomen dat niet alle faciliteiten geopend zijn in bepaalde perioden (winterperiode). Denk hierbij bijvoorbeeld aan à la carte restaurants, zwembadfaciliteiten, strandfaciliteiten e.d. 
Golfsunreizen b.v heeft getracht zoveel mogelijk de diverse accommodaties te beschrijven welke "All Inclusive" aanbieden, wat het concept is in het betreffende hotel. Een hotel heeft echter ten allen tijden het recht een concept te wijzigen waardoor het toch kan afwijken van onze beschrijving. 
De foto’s in deze brochure geven u een indruk van de bestemming en/of accommodatie. Het kan voorkomen dat de foto’s niet meer actueel zijn als gevolg van renovatie of verbouwingen. 
   
Klachten 

De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst die op de plaats van bestemming door hem/haar wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in een andere passende vorm mee te delen aan de plaatselijke vertegenwoordiging van Golfsunreizen b.v., aan Golfsunreizen b.v. zelf of aan de verstrekker van de betrokken dienst, die terstond naar passende oplossingen zal streven. 
Als indiening van de klacht niet mogelijk is wegen het ontbreken van een  plaatselijke vertegenwoordiging dient u contact op te nemen met Golfsunreizen b.v.
Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost moet deze uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Golfsunreizen b.v. Heeft de reis geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum.
 Algemeen Voorbehoud ? Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma en prijsbijlage binden ons niet. Golfsunreizen b.v. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute, indien hiertoe naar ons oordeel gegronde redenen bestaan. Golfsunreizen b.v. is niet aansprakelijk voor fouten of afwijkingen in afbeeldingen die in onze brochures, mailings of advertenties voorkomen. 
De informatie in onze brochures en op onze website is met grote zorg en aandacht samengesteld. Doordat Golfsunreizen b.v. al geruime tijd voor het verschijnen de gegevens moet aanleveren, kan het voorkomen dat bepaalde gegevens ondertussen gewijzigd zijn. Dit geldt ook voor koerswijzigingen.Het kan ook voorkomen dat bepaalde diensten en faciliteiten in het voor- of naseizoen niet open zijn, cq. niet werken. Golfsunreizen b.v. heeft hierop geen invloed. 
Annuleringen: Annuleringen dienen eerst telefonisch en dan aangetekend schriftelijk aan ons gemeld te worden. Bij annulering zijn naast de eventuele betaalde premie- en poliskosten de volgende bedragen verschuldigd per persoon. Tevens de volledige kosten voor  internet vliegtickets van Transavia, Martinair, LTU, Air Berlin, Ryan Air, Condor e.a. 
tot 28 dagen voor vertrek € 200,00 
van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek 50% van de reissom 
van 14 dagen tot de dag voor vertrek 90% van de reissom 
op de dag van vertrek Gehele reissom 
Indien een annulering niet schriftelijk aan ons wordt doorgegeven wordt deze ook niet in behandeling genomen en blijft uw reis dus geboekt staan!  
Aansprakelijkheid:  Voor zover de reisagent zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt is de aansprakelijkheid van de reisagent beperkt tot maximaal 3x de waarde van de door de reisagent gefactureerde diensten


Golfsunreizen b.v. Elferinksweg 10 7586BM Overdinkel 

Honderden tevreden golfers gingen U voor!!